Aralık 8, 2023

Çiftlik Belediyesi

Çiftlik Belediyesi

TAR?H?

Çiftlik ilçesi Ni?de ilinin kuzey–kuzeybat? topraklar?n? kapsamakta olup, ilçe konumu itibariyle Ni?de, Aksaray ve Nev?ehir aras?nda yer almaktad?r. Bu konumundan dolay? tarihçesi bu bölgelerin tarihçesiyle paralel bir geli?me göstermekte ve ayn? zamanda Kapadokya diye adland?r?lan bölgenin s?n?rlar? içerisinde yer almaktad?r.

Melendiz ovas?nda Çiftlik’in 1 km do?usundaki Çiftlik Tepecik Buluntu yerinde saptanan çanak, çömlek ve Obsidiyen gereçler burada Neolitik dönemden ?lk Tunç Ça?’a uzanan zaman diliminde yerle?ildi?ine i?aret etmektedir.

Ni?de ?li Çiftlik ?lçesi, Kömürcü Köyü yak?nlar?ndaki Göllüda? Harabeleri Hititler Döneminden kalma yerle?im alan? ve sitlere ait izlerle doludur. Göllüda? Ören Yeri M.Ö. 1200-700 y?llar?n? kapsayan Geç Hitit ?ehir Devletleri döneminde muhtemelen 8. yüzy?ldan kalma kal?nt?lard?r. Ören Yeri,  etraf? surlarla çevrili geni? bir alan? kapsamaktad?r. Sur içerisindeki bölgede yerle?im birimleri, tap?nak ve ev temelleriyle küçük bir de göl bulunmaktad?r. Göllüda? Ören Yeri, Orta Anadolu’da yeri belli olan tek Geç Hitit merkezidir. Kaz?larda ç?kart?lan çift ba?l? aslan kabartmas? Kayseri Müzesi’nde di?er buluntular da Ni?de Müzesi’nde sergilenmektedir.


CO?RAF? YAPI

1555 metre rak?ml?d?r. Da?lar? ç?plak ve yok denecek kadar az ormanl?kt?r. Karasal iklim hâkim olmaktad?r. Yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? so?uk ve kar ya???l? geçer. ?lçemiz merkezini çevreleyen Melendiz Da?lar? Orta Toroslar?n devam?d?r. Sultanp?nar köyünden do?up Melendiz ovas?n? ikiye bölerek Aksaray ili ?lisu Kasabas?ndan ve Ihlara vadisinden geçerek mamas?n baraj?na dökülen Melendiz Çay? ?lçemizdeki en önemli akarsu kayna??m?zd?r.


TARIMSAL YAPI

?lçemizde, tah?l tar?m?,Patates, meyvecilik, ve sebzecilik  yap?lmaktad?r.


KÜLTÜR VE TUR?ZM

Ni?de ili Çiftlik ilçesi, Kömürcü köyü yak?nlar?ndaki Göllüda? Harabeleri Hititler Dönemi’nden kalma yerle?im alan? ve sitlere ait izlerle doludur. Göllüda? Ören Yeri MÖ 1200-700 y?llar?n? kapsayan Geç Hitit ?ehir Devletleri döneminde muhtemelen 8. yüzy?ldan kalma kal?nt?lard?r. Ören Yeri,  etraf? surlarla çevrili geni? bir alan? kapsamaktad?r. Sur içerisindeki bölgede yerle?im birimleri, tap?nak ve ev temelleriyle küçük bir de göl bulunmaktad?r. Göllüda? Ören Yeri, Orta Anadolu’da yeri belli olan tek Geç Hitit merkezidir. Kaz?larda ç?kart?lan çift ba?l? aslan kabartmas? Kayseri Müzesi’nde di?er buluntular da Ni?de Müzesi’nde sergilenmektedir.

 

 

 


 


                                   

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram