Cts. May 21st, 2022

Çiftlik Belediyesi

Çiftlik Belediyesi

H?ZMETLER?M?Z

Ç?FTL?K BELED?YE BA?KANLI?I HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

        H?ZMET?N  
SIRA H?ZMET?N ADI   BA?VURUDA ?STENEN BELGELER TAMAMLANMA  
NO   SÜRES?  
       
        (EN GEÇ)  
1 Yap? Ruhsat? 1 Dilekçe,2 Tapu Fotokopisi,3 ?mar Durum Belgesi,4 mimari,s?tatik,elektrik ve 1 Hafta  
    s?hhi tesisat projeleri,5 bina in?aat harc?,6 Arazide bina aplikasyonu    
2 Yap? kullanma izin Belgesi 1 Sosyal Güvenlik Kurumundan Borcu Yok Belgesi 2 Gün  
    2 Malmürlügünden vergi Harc?n?n Yat?r?ld???na dair belge    
    3 yap? kullanma izin harc?    
           
3 Kanalizasyon 1 Ba?lant? ücreti ödeme belgesi 1 Gün  
           
4 ?çme Suyu Abanesi 1 Dilekçe,2 Kimlik Fotokopisi ,3 Sayaç Numaras? ve Markas?,4 Depozite 1 Saat  
    Üçretininödenmesi,5 S?hhi tesisat Projesi Yap? Ruhsat?nda al?nmaktad?r.    
           
5 Umuma Aç?k ?stirahat ve 1 Ba?vuru Formu Örnek 1 Doldurulacak,2 2 Adet Foto?raf,3 Tck No 3 GÜN  
  e?lence yerleri ??yeri Açma 4 Okul Mesafe Krokisi,5 Oda Kayd?,6 Ki?i beyan? adli sicil kayd? olup    
  ve çal??ma Ruhsat? olmad???na dair 7 Vergi Levhas? Fotokopisi,8  itfaiye Raporu,9 ?mar    
  durumu,10 Kat Kanununa tabi ise Kat malikleri izni    
       
           
6 Meslek Dallar? Sihi 1 Ba?vuru Formu Örnek 1 Doldurulacak,2 2 Adet Foto?raf,3 Tck No 3 GÜN  
  Müesseselere Ait ??yeri 4 Vergi Levhas? Fotokopisi,5 Ustal?k Belgesi,6 Oda Kayd?,7 Adli sicil Kayd?    
  Açma ve Çal??ma Ruhsat? olup olmad???na dair Ki?i beyan?,8 ?mar durumu    
         
           
7 2 ve 3 S?n?f Gayris?hhi 1 Ba?vuru Formu Örnek 2 Doldurulacak,2 Yer seçimi Raporu Örnek 3 Formu 1 Ay  
  Müesseselere ait ??yeri Doldurulacak,3 ??yeri vaziyet Plan? 2 Nüsha,4 ??yeri Mimari Projesi 2 Nüsha    
  Açma ve Çal??ma Ruhsat? 5 2 Adet Foto?raf,6 Oda Kayd?,7 Ki?i beyan? adli sicil kayd? olup olmad???na    
  dair,8 Vergi Levhas? Fotokopisi    
       
         
8 Ölçü ve Tart? Muayene 1 Matbu Beyanname 5 Dk  
           
           

 

         
9 Emlak 1 Adres Beyan? , 2 Tapu Fotokopisi 20 Dk
         
10 Evlenme 1 Nüfus Kayd?  ,2 Be?er Adet Resim, 3Kimlik Fotokopileri  4 Sa?l?k Raporu 2 Gün
    5 Evlenme Beyannamesi  
         
11 Her türlü ?ikâyetlerde 1 Dilekçe 1 Hafta
         

 

Ba?vuru esnas?nda yukar?da belirtilen belgelerin d???nda belge istenmesi, eksiksiz belge ile ba?vuru yap?lmas?na ra?men hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas? veya yukar?daki tabloda baz? hizmetlerin bulunmad???n?n tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine ba?vurunuz.

 

 

?lk Müracaat Yeri : Yaz? ??leri Müdürlü?ü ?kinci Müracaat Yeri          : Belediye Ba?kanl???
?sim : Müslim YILDIZ ?sim : Serkan GÜZEL
Unvan : Yaz? i?leri Müdürü Unvan : Belediye Ba?kan?
Adres : Çiftlik Belediyesi Adres : Çiftlik Belediyesi
Tel. : 0 388 411 2027 Tel. : 0 388 411 2004
Faks : 0388 411 2191 Faks : 0 388 4112191
e-Posta :muslum_mete@hotmail.com                          e Posta :                : guzel51@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All rights reserved.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram